KVKK

BRC SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (metinde “KVKK” veya “KVKK Kanunu” olarak ifade edilecektir) ve diğer ilgili mevzuatlar uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden BRC SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (metinde “Şirket” olarak ifade edilecektir) tarafından Şirket ile irtibatı bulunan ilgili kişi konumundaki tarafınızın (Bundan böyle “İlgili Kişi” olarak ifade edilecektir) kişisel verileriniz aşağıda açıklanan kapsamda ve KVKK’ya uygun olarak toplanabilecek, işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

 1. Kullanılan Kişisel Veriler ve Verilerin İşlenme Amacı

Tarafınıza ait kişisel veriler, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden tarafınızı faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi sebepleri kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenebilecektir:

Kişisel veriler arasında;

 • Kimlik/Pasaport Bilgisi,
 • İletişim Bilgisi,
 • Hasta/Danışan Dosyası,
 • Konum Bilgisi,
 • Mesleki Tecrübeler,
 • Mali Bilgileriniz (Banka hesaplarınız ve hesap numaraları, IBAN no, kredi kartı bilgileriniz, fatura bilgileriniz gibi mali verileriniz)
 • Hasta Yakını Kişi Bilgileri (acil durumlarda irtibat kurulması hk.)
 • Sağlık Verileriniz (Test sonuçları, sağlığa zararlı madde kullanım durumu, görüşme verileri, randevu bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Şirketin hizmetlerini ifa etmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen tarafınıza ait her türlü kişisel veri)
 • Şirkete gönderdiğiniz ve bildirdiğiniz sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz  (Mevcut ve geçmiş sağlık durumunuza ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, mevcut tetkik ve tedavi evraklarınız ve her türlü raporunuz, sağlık geçmişinize ait veriler, Şirkete görüşme esnasında vermiş olduğunuz her türlü kişisel verinizle sınırlı olmak kaydıyla)
 • Görsel ve İşitsel Bilgi (sağlık/tedavi işlemi öncesi ve sonrası fotoğraf, video ve görüşme kayıtları)
 • Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi,
 • Hukuki işlem,
 • Pazarlama ve Reklam Bilgisi (çerez kayıtları, ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama ve reklam amaçlı SMS, MMS, e-posta mesajları tarafından yapılan aramalarla sınırlı olmamak kaydıyla) eski hizmet alım işlemlerinize ilişkin bilgiler
 • Yukarıda paylaşılan kişisel veriler ile birlikte uygulamadan önce hekim tarafından çekilecek tıbbi fotoğraf ve video kayıtları, uygulanacak girişim/tedavi sırasında alınan fotoğraf ve video kayıtları ve uygulanan girişim/tedavi sonrasında fotoğraflar ve video kayıtları,
 • Yukarıda belirtilmeyen ve bunlarla sınırlı olmaksızın tarafımıza ulaştırmış olduğunuz diğer her türlü kişisel verileriniz yer almaktadır.

Kişisel verilerin işlenme amaçları arasında;

 • Yasal ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya yerine getirilmesi ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi,
 • Şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü icra edebilmesi için zorunlu olması,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercileri tarafından bilgi talep edilmesine paylaşılması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş̧ olması,
 • Sunulan hizmetlere ilişkin verilerinin mevzuata uygun olarak arşivlenmesi ve saklanması,
 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuki işlerinin takibi ve yürütülmesi, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık ve tedavi hakkının tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • Araştırma yapılması,
 • Randevu ve kontrol hatırlatma, değişiklik ve hizmetin sunumuna ilişkin sair bilgilendirmelerin gerçekleştirilmesi,
 • Talep ve şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi ve aşamalar hakkında bilgi verilebilmesi,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek size önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Tercih ettiğiniz iletişim kanalı üzerinden tanıtım, bilgilendirme, pazarlama ve kampanya faaliyetleri hakkında size yönelik olarak bilgilendirme yapılabilmesi,
 • Şirketin reklam ve pazarlamasına yönelik her türlü sosyal medya ve diğer mecralarda örnek ve reklam mahiyetinde gösterimi,
 • İlgili Kişiye farklı proje ve imkanların sunulmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilebilmesi,
 • Üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması,
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,
 • Şirket tarafından sunulan hizmetlerin sunulmasına ve ifasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
 • Şirket tarafından sunulan hizmetlerin yönetimi, süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket içi denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Şirket dahilindeki iç süreçlerin planlanması ve icrası,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amacı ile bulunmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz; amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, Kanunen  yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişiler (İlgili bakanlıklar ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Türk Tabipleri Birliği ve her türlü yargı makamı gibi), tedarikçilerimiz, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil hizmetleri yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve sosyal medya dahil olmak üzere diğer üçüncü kişiler ile Kanun’un 5. maddesinde yer alan veri işleme  şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara  uygun olarak paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi amacı ile her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda (elektronik ortamda, internet sitelerimizde, sosyal medya hesaplarımızda, Çağrı Merkezimizde dahil olmak üzere sistemlerimizde, online hizmetlerin sunulduğu portallerde, e-posta kanallarında ve fiziki ortamda kargo/posta, faks, yüz yüze gerçekleştirilen görüşmelerde) Şirketin İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları uyarınca aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir.

 1. Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

KVKK kapsamında, kişisel verileriniz ile ilgili olarak;

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7.nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, mevzuata uygun olarak Şirketimize aşağıda belirtilen şekillerde iletebilirsiniz.

 • Şirketin aşağıda bildirilen adresine şahsen başvuru ile Veri Sorumlusu Şirket’in Mecidiyeköy Mah. Kervan Geçmez Sk. Osmankeçeli İş Merkezi No:3 K: 2 Şişli/ İstanbul adresine ulaştırabilir.
 • Noter aracılığıyla Veri Sorumlusu Şirketin Mecidiyeköy Mah. Kervan Geçmez Sk. Osmankeçeli İş Merkezi No:3 K: 2 Şişli/ İstanbul adresine ulaştırabilir.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

AÇIK RIZA BEYANI

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVKK” veya “KVKK Kanunu” olarak anılacaktır) ve ilgili mevzuat uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden BRC SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından hazırlanmış olan KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ’ni (bundan böyle “KVKK Aydınlatma Metni” olarak anılacaktır) tamamını okuduğumu ve anladığımı,

Şirket tarafından sözleşmenin ifası, Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kanunda açıkça öngörülmesi, yasal yükümlülükleri yerine getirilebilmesi, ilgili kanun ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmesi, iş ortakları ile olan ilişkilerin yönetimi, yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması, Şirket tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi, geliştirilmesi, pazarlanması, denetlenmesi, veri analizinin yapılması, istatistiksel çalışmaların yapılması, sosyal medya ve şirketin kendi resmi internet sitesi aracılığıyla yapılan hasta/danışan işlemlerin paylaşılması, yayımlanması ve üçüncü kişilere aktarılması ile şirket bünyesinde bilgi ve veri olarak depolanması, gerektiği durumlarda üçüncü kişilerle paylaşılması, şirket tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımların üçüncü kişiler tarafından kullanılması, kişisel verilerim ile birlikte uygulama sırasında hekim tarafından çekilecek tıbbi fotoğraflarımın işlenmesine, uygulanacak tedavi öncesinde, tedavi sırasında ve tedavi bitiminde fotoğraflarımın, video görüntülerimin, röportajlarımın yazılı ve video görüntüsü olarak çekilmesine ya da kayıt yapılmasına, saklanmasına, işlenmesine, bu görüntülerimin reklam ve tanıtım faaliyetler kapsamında; ulusal veya uluslararası reklamlarında, açık hava tanıtım mecralarında, internet sitelerSinde, sosyal medya platformlarında, broşür ve ilanlarında kullanılması gibi KVKK Kanunu’na ve ilgili mevzuata uygun hazırlanmış olan KVKK Aydınlatma Metni’nde detaylı bir şekilde belirtilen amaçlar için kişisel ve özel nitelikli verilerimin Şirket tarafından toplanma yöntemi, işlenmesi, muhafaza edilmesi, kullanılması ve aktarılması ile ilgili tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış olarak bilgilendirildiğimi, özgür iradem ve açık rızam ile onay verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.Language